نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

فارس من| به پلیس دستبند نزنید!

مخاطب فارس من گفت: پلیس ایران را با مهربانی و عطوفت می‌شناسیم و توقع اختیارات بیشتر در راستای حفظ امنیت پایدار از مسئولین برایشان داریم.

فارس من| به پلیس دستبند نزنید!

ادامهٔ «فارس من| به پلیس دستبند نزنید!»